Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc

Thủ tục 1:  Cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc.

 

  1. Thẩm quyền:  Thuộc nhóm thủ tục hành chính liên ngành.

Giải quyết sau khi có sự thoả thuận của:

-       Sở Tài chính (05 ngày làm việc)

-       Sở Tài nguyên Môi trường và nhà đất (03 ngày làm việc)

-       Sở Xây dựng (Viện kỹ thuật xây dựng) (08 ngày làm việc)

-       Tổ công tác liên ngành (04 ngày làm việc)

-       Sở Tài chính (10 ngày làm việc)

  2. Nơi tiếp nhận và hoàn trả kết quả giải quyết hồ sơ

-       Tên Phòng (Ban) nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính (Trực thuộc Văn phòng Sở).

-       Địa chỉ:

-       Điện thoại:  

-       Fax:

  3. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

Hồ sơ đăng ký quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc được quy định theo Quyết định số 1314/QĐ-STC ngày 27/4/2006 của Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.

3.1- Đối với việc cấp mới giấy chứng nhận:

1.  Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận. (theo mẫu BM-STC-QLCS-09-03)

2. Tờ kê khai đăng ký quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước (theo mẫu BM-STC-QLCS-09-01)

3. Hồ sơ về đất: Bản vẽ sơ đồ mặt bằng hiện trạng khuôn viên đất và các vị trí các ngôi nhà trong khuôn viên do Công ty địa chính thuộc Sở Tài nguyên môi trường và Nhà đất hoặc các cơ quan chức năng đo vẽ và được cán bộ địa chính UBND xã, phường, nơi có trụ sở xác nhận;

4. Kết quả đo vẽ mặt bằng các tầng của các ngôi nhà, hiện trạng nhà của các cơ quan chức năng hoặc đơn vị tự đo vẽ. Kết quả đo vẽ phải xác định được diện tích khuôn viên đất, diện tích sàn xây dựng, diện tích sử dụng chính, diện tích sử dụng phụ;

5. Biên bản bàn giao nhà đất từ hình thức đi thuê sang tự quản (nếu có);

6. Bản sao có xác nhận sao y bản chính của đơn vị, các giấy tờ, hồ sơ, địa bạ liên quan đến nhà đất như:

      - Hợp đồng thuê nhà, đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc Quyết định giao nhà, đất thuộc trụ sở làm việc do cơ quan có thẩm quyền cấp; hoặc Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về danh giới, diện tích đất được giao quản lý và sử dụng làm trụ sở;

      - Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mới của cơ quan có thẩm quyền; giấy phép xây dựng nhà v.v.... (nếu có);

7. Bản phụ lục tính toán diện tích nhà: Kê chí tiết các phép tính toán và kết quả tính phù hợp với số liệu trong bản kê khai;

8. Bản kê giá trị trên sổ sách kế toán của trụ sở làm việc trên khuôn viên đất kê khai đăng ký; ghi rõ nguyên giá, giá trị còn lại của từng ngôi nhà theo sổ sách kế toán tại thời điểm kê khai, có ký và xác nhận của Kế toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị kê khai.

9.  Bảng kê chi tiết tài liệu có trong hồ sơ;

3.2- Đối với việc thay đổi giấy chứng nhận:

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận mới thay giấy cũ, nêu rõ lý do đề nghị cấp lại giấy chứng nhận;

2. Tờ kê khai đăng ký quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước (theo mẫu BM-STC-QLCS-09-01)

3. Giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc (bản cũ);

4. Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc thay đổi tổ chức, thay đổi diện tích nhà đất thuộc trụ sở làm việc của cấp có thẩm quyền.

    3.3- Đối với việc cấp lại giấy chứng nhận:

      Hồ sơ bao gồm:

1. Công văn đề nghị, trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc.

2. Tờ khai đăng ký quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước (theo mẫu BM-STC-QLCS-09-01)

  4. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

- Ngày trong tuần: Thứ ba và thứ năm hàng tuần

- Giờ trong ngày:  Từ 9h00 giờ đến 11h30

- Số ngày trả kết quả: 1 ngày trong tuần (Thứ sáu - Từ 14 giờ đến 17 giờ)

  5. Các khoản phí theo quy định và phí dịch vụ

Không thu phí, lệ phí

  6. Cơ sở pháp lý 

Luật và Pháp lệnh

 

Chính phủ

 

Bộ và cơ quan ngang Bộ

- Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp.

- Thông tư số 122/1999/TT-BTC ngày 13/10/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc kê khai, đăng ký trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp.

- Công văn số 5859/TC-QLCS ngày 12/6/2003 của Bộ Tài chính quy định mở rộng đối tượng kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận.

- Thông tư số 83/2004/TT-BTC ngày 17/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung quản lý trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

UBND Thành phố

- Chỉ thị số 33/2003/CT-UB ngày 29/10/2003 của UBNDTP Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc kê khai đăng ký sử dụng trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Kế hoạch số 57/KH-UB ngày 18/12/2003 của UBNDTP Hà Nội về kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/2003/CT-UB ngày 29/10/2003 của UBNDTP Hà Nội.

- Chỉ thị số 25/2004/CT-UB ngày 18/8/2004 của UBND TP về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định của UBND Thành phố về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội hàng năm;

- Quyết định số 123/QĐ-UB ngày 04/8/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính.

Sở Tài chính Hà Nội

- Công văn số 2901/STCVG-QLCS ngày 12/9/2000 của Sở Tài chính Vật giá Hà Nội (nay là Sở Tài chính Hà Nội) hướng dẫn kê khai đăng ký quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp.

- Công văn số 1099/STCVG-QLCS ngày 08/5/2001 của Sở Tài chính Vật giá Hà Nội (nay là Sở Tài chính Hà Nội) hướng dẫn bổ sung kê khai đăng ký quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc.

- Quyết định số 3275/QĐ-STC  ngày 03/12/2003 của Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính Hà Nội.

- Quyết định số 4251/QĐ-STC ngày 31/12/2003 của Sở Tài chính Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo quy chế “một cửa”

 - Quyết định số 4249/QĐ-STC ngày 31/12/2003 của Sở Tài chính về việc ban hành Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở Tài chính.

- Quyết định số 2508/QĐ-STC ngày 30/8/2004 của Sở Tài chính Ban hành Nội quy phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở Tài chính Hà Nội.

- Quyết định số 1710/QĐ-STC ngày 26/5/2005 của Sở Tài chính về việc cán bộ phụ trách Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính Hà Nội.

- Quyết định 1314/QĐ-STC ngày 27/4/2006 của Sở Tài chính Hà Nội về việc ban hành quy định trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà, đất là trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước tại các cơ quan HCSN theo Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.