Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến xã Bính Xá lần thứ III

Ngày 20/01/2020, Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ VN xã Bính Xá đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến xã lần thứ III, giai đoạn 2016 – 2020.

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến xã Bính Xá lần thứ III, giai đoạn 2016 – 2020

 

          Trong giai đoạn 2016 – 2020, cùng với việc nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong giai đoạn mới, phong trào thi đua trong toàn xã đã có những chuyển biến tích cực. Hội đồng thi đua khen thưởng của xã thường xuyên được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã triển khai được nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua thiết thực, vừa hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động lớn của cả nước, vừa gắn chặt với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong phong trào phát triển kinh tế, toàn xã trồng mới và trồng dặm được gần 500ha cây đồi rừng, nhiều hộ gia đình tích cực lao động sản xuất và có thu nhập hàng năm từ 100 – 150 triệu đồng. Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, hàng năm huy động 100% số trẻ trong độ tuổi ra lớp, tỉ lệ thi chuyển lớp, chuyển cấp đạt 100%. Có 12 thôn được huyện công nhận thôn văn hóa. Gần 700 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Các hộ nghèo được tạo điều kiện vay vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền cho vay đến nay trên 6,6 tỷ đồng. Cùng với đó, phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng an ninh cũng được triển khai đồng bộ, rộng khắp, phát huy tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

          Nhân dịp này, UBND xã đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân, biểu dương 9 tập thể và 37 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước xã Bính Xá lần thứ III, giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời phát động phong trào thi đua trong giai đoạn mới và thông qua danh sách đại biểu đi dự hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp trên.

 

T/H: Thế Mạnh

Trung tâm VH,TT&TT huyện Đình Lập