Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiện toàn Ban Biên tập, Tổ thư ký Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Đình Lập

          Ngày 11/8/2017, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3534/QĐ-UBND kiện toàn Ban Biên tập, Tổ thư ký Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Đình Lập.

          Theo đó, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Đình Lập do ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban Biên tập.

          Các Phó Trưởng Ban Biên tập gồm bà Ninh Thu Giang, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện và ông Hoàng Văn Quân, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện;

          Các thành viên Ban Biên tập là lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện; mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham gia thành viên Ban Biên tập.

          Ngoài ra, Tổ thư ký Ban Biên tập là chuyên viên của Văn phòng HĐND và UBND huyện; chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

          Ban biên tập, Tổ thư ký Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Đình Lập thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 8 Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện Đình Lập ban hành kèm theo Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND huyện Đình Lập.

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 211b/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của Chủ tịch UBND huyện Đình Lập…/.

Lưu Thị Khánh Ly

Sở Thông tin và Truyền thông