Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 4 November 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
625/BC-HĐPH
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Biểu số 10b, 9b, 11c.xls 37.5 KB