Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với các hội, hiệp hội trên địa bàn tỉnh

Ngày 26/5/2017, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các hiệp hội, hội trên địa bàn tỉnh. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo 19 hội, hiệp hội.

 

 

 

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 1.454 hội với tổng số 366.139 hội viên, trong đó, cấp tỉnh có 53 hội, cấp huyện có 109 hội, cấp xã có 1.292 hội; trong đó, có 515 hội có tính chất đặc thù. Hiện nay, UBND tỉnh giao 102 biên chế cho các hội có tính chất đặc thù. Nhìn chung, cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng đã quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ thiết thực, hiệu quả đối với hoạt động các hội. Tổ chức và hoạt động của các hội, hiệp hội đều đảm bảo theo đúng quy định, tổ chức các cấp hội được quan tâm kiện toàn kịp thời, làm tốt công tác tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế của tỉnh.

 

Tuy nhiên, nhiều hội vẫn còn khó khăn, vướng mắc trong tổ chức hoạt động. Tại buổi làm việc, các hội, hiệp hội đã đề xuất, kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ bố trí trụ sở, phương tiện làm việc, biên chế, hợp đồng lao động, kinh phí hoạt động và xem xét, giải quyết các chế độ chính sách liên quan.

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các hội, hiệp hội hoạt động và phát triển theo đúng quy định. Đề nghị các hội, hiệp hội tích cực nâng cao chất lượng hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích đề ra. UBND tỉnh giao các ngành chức năng nghiên cứu, xem xét điều chỉnh mức thù lao cho các hội đặc thù, thù lao cho chủ tịch các hội đặc thù cấp xã trên cơ sở cân đối ngân sách tỉnh và việc khoán kinh phí hoạt động cho các hội đặc thù. Tỉnh ghi nhận các kiến nghị của các hội, hiệp hội và sẽ tiếp tục xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.