Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Huyện Đình Lập on 22 January 2018

Danh Sách lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số điện thoại

Lê Văn Thắng

Chủ tịch UBND huyện

0205.3846.215

Vi Văn Đông

Phó Chủ tịch UBND huyện

0205.3846.747

Nông Minh Cát

Phó Chủ tịch UBND huyện

0205.3846.752

Hoàng Thanh Đạm

Phó Chủ tịch UBND huyện

0205.3846.244

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA 2016-2021

Họ và tên Chức vụ Số Điện thoại
Lê Văn Thắng Chủ tịch UBND huyện  
Vi Văn Đông Phó chủ tịch UBND huyện  
Nông Minh Cát Phó chủ tịch UBND huyện  
Hoàng Thanh Đạm Phó chủ tịch UBND huyện  
Ninh Thu Giang Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện  
Hoàng Văn Quân Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin  
Lý Thị Hỷ Chánh Thanh tra huyện  
Nguyễn Chiến Hiệp Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường  
Trần Thị Yến Trưởng phòng Nội vụ  
Đặng Đình Đức Trưởng phòng Lao động, Thương binh xã hội  -Dân tộc  
Nguyễn Anh Tú Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng  
Hoàng Thị Kim Hoạt Trường phòng Giáo dục và Đào tạo  
Vi Thị Thu Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch  
Mông Thị Loan Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT  
Mã Huy Thủy Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện  
Hoàng Văn Chương Trưởng Công an huyện