Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký nuôi con nuôi tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đình Lập (242/QĐ-UBND ngày 31/01/2018)
Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (3476/QĐ-UBND ngày 31/7/2017)
Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính Thôi làm hòa giải viên, thủ tục Thanh toán thù lao cho hòa giải viên thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (2632/QĐ-UBND ngày 10/7/2017)
Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (4576/QĐ-UBND ngày 28/11/2017)
Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (4576/QĐ-UBND ngày 28/11/2017)
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân huyện Đình Lập (4548/QĐ-UBND ngày 28/11/2017)
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân huyện Đình Lập (4548/QĐ-UBND ngày 28/11/2017)
Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập (3938/QĐ-UBND ngày 04/10/2017)
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân huyện Đình Lập (4548/QĐ-UBND ngày 28/11/2017)
Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (3480/QĐ-UBND ngày 31/7/2017)
Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (3476/QĐ-UBND ngày 31/7/2017)
Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (3476/QĐ-UBND ngày 31/7/2017)
Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (3479/QĐ-UBND ngày 31/7/2017)
Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký nuôi con nuôi tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đình Lập (242/QĐ-UBND ngày 31/01/2018)
Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Đình Lập (2631/QĐ-UBND ngày 10/7/2017)
Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính Thôi làm hòa giải viên, thủ tục Thanh toán thù lao cho hòa giải viên thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (2632/QĐ-UBND ngày 10/7/2017)
Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Gia đình tại Uỷ ban nhân huyện Đình Lập (4630/QĐ-UBND ngày 01/12/2017)