Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
535/TB-UBND 17-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ ông Vi Đình Phong) - 407
549/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ ông Lý Danh Cử) - 407
553/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ ông Chu Văn Sỹ) - 407
558/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ bà Bùi Thị Mùi) - 407
537/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ ông Vi Văn Bằng) - 407
542/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 -Km80, Quốc Lộ 4B (hộ ông Vi Chung Dũng) - 407
547/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ ông Lý Văn Đàn) - 407
552/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ bà Hoàng Thị Hồng Hạnh) - 407
556/Tb-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ bà Tạ Quỳnh Như) - 407
561/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ ông Hoàng Trọng Thêm) - 407
540/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ ông Vi Hoàn) - 407
545/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ ông Bùi Ngọc Duy) - 407
550/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ ông Hoàng Vĩnh Quỳnh) - 407
554/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ bà Hoàng Thị Thiết) - 407
559/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ ông Bùi Đức Cảnh) - 407
538/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ bà Bế Thị Mưu) - 407
543/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ bà Nông Thị Cây) - 407
548/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ bà Vi Thị Loan) - 407
553/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ ông Chu Văn Sỹ) - 407
557/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ ông Bùi Vũ Đích) - 407
536/Tb-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ ông Vi Văn Hành) - 407
541/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ bà Vi Thị Ký) - 407
546/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ ông Mã Xuân Trường) - 407
551/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ ông Hoàng Vĩnh Phúc) - 407
555/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ ông Chu Ngọc Quang) - 407
560/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ ông Bùi Đức Cảnh) - 407
3543/QĐ-UBND 15-11-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hộ bà Trần Thị Quán, xã Lâm Ca) -404
539/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ bà Bế Thị Thanh Tá) - 407
544/TB-UBND 15-11-2023 Thông báo thu hồi đất để thực hiện Khu tái định cư Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B (hộ ông Nguyễn Đắc Lực) - 407
PL/VP 03-11-2023 Phiếu phân loại CB, CC, VC được cử đến làm việc tại bộ phận một cửa