Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3013/QĐ-UBND 22-09-2023 Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm xã Bính Xá, huyện Đình lập, tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/500
2986/QĐ-UBND 20-09-2023 Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm xã Đình Lập, huyện Đình lập, tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/500
60/TTr-UBND 15-06-2023 Tờ trình về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
59/TTr-UBND 15-06-2023 Tờ trình về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
1874/QĐ-UBND 13-06-2023 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập đồ án Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Đình Lập, tỷ lệ 1/500
QH/UBND 17-05-2023 Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030
41/TTr-UBND 28-04-2023 TỜ TRÌNH Về việc cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đình Lập,tỉnh Lạng Sơn
1303/QĐ-UBND 27-04-2023 Quyết định Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030
26/TTr-UBND 20-03-2023 Tờ trình Về việc cập nhật Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
2104/QĐ-UBND 30-12-2022 Quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đình Lập
729/TB-UBND 28-07-2022 Thông báo Về việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đình Lập
14a/UBND-TNMT 20-04-2021 Công văn V/v lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đình Lập
644/QĐ-UBND 27-02-2017 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (644/QĐ-UBND ngày 27/02/2017)
645/QĐ-UBND 27-02-2017 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (645/QĐ-UBND ngày 27/02/2017)