Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
500/TB-UBND 12-10-2023 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2023 huyện Đình Lập
354/TB-UBND 13-07-2023 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2023 huyện Đình Lập
390/BC-UBND 08-06-2023 Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 Kỳ báo cáo: Tháng 06 huyện Đình Lập
363/Bc-UBND 29-05-2023 Báo cáo thuyết minh quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022 huyện Đình Lập
138/Bc-UBND 24-02-2023 Báo cáo công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2021 huyện Đình Lập
3712/QĐ-UBND 31-12-2022 Quyết định công khai ngân sách nhà nước năm 2023
2158/QĐ-UBND 09-08-2022 Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Đình Lập
706/TB-UBND 14-07-2022 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2022
243/QĐ-UBND 17-01-2022 Quyết định về việc công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2022
553/TB-UBND 13-10-2021 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2021
1704/QĐ-UBND 22-07-2020 Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Đình Lập
178/TB-UBND 13-04-2020 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước huyện Đình Lập quý I năm 2020
45/QĐ-UBND 09-01-2020 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Đình Lập
498/BC-UBND 26-08-2019 Báo cáo kết quả công tác thu ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quý IV năm 2019
58a/QĐ-UBND 01-08-2019 Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Đình Lập
422/TB-UBND 16-07-2019 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước huyện Đình Lập 6 tháng đầu năm 2019
CKNS 17-06-2019 Công khai ngân sách
09/TB-UBND 15-01-2019 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước huyện Đình Lập năm 2018
587/TB-UBND 14-12-2018 Thông báo công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách huyện năm 2019 trên địa bàn huyện Đình Lập
587/TB-UBND 14-12-2018 Thông báo công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách huyện năm 2019 trên địa bàn huyện Đình Lập
1883/QĐ-UBND 31-07-2018 quyết định Công bố công khai ngân sách năm 2017 của huyện Đình Lập
315/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 Kỳ báo cáo: Tháng 5 huyện Đình Lập