Ngày 4/2/2021, Uỷ ban MTTQ huyện Đình Lập tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đình Lập khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.