Ngày 06/4/2021, Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND huyện Đình Lập tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng Nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao cho các đại biểu là cán bộ lãnh đạo, trưởng các ngành, đoàn thể, đại diện các trường học, trưởng thôn, bí thư chi bộ của 02 xã Thái Bình là xã phấn đấu về đích Nông thôn mới năm 2021 và xã Đình Lập là xã về đích nông thôn mới nâng cao.