Ngày 28/9/2021 Ban Tuyên giáo huyện ủy – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng 6 tháng cuối năm 2021

Bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng 6 tháng cuối năm 2021

Lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng 6 tháng cuối năm 2021 khai giảng từ ngày 23/9/2021, gồm có 56 học viên là những quần chúng ưu tú là đối tượng Đảng của các chi đảng bộ trên địa bàn huyện. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã được tiếp thu và lĩnh hội những kiến thức cơ bản về: lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ đảng cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Sau 4 ngày học tập, với tinh thần tích cực, nghiêm túc và ý thức tự giác của mỗi học viên, lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng 6 tháng cuối năm 2021 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch về những vấn đề cơ bản đã được trang bị về mặt lý luận và liên hệ thực tiễn. Kết quả 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó có 6 học viên được Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tặng giấy khen vì có thành tích trong học tập và rèn luyện tại  lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng 6 tháng cuối năm 2021.