Ngày 4/11/2021, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Đình Lập tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 khóa I năm 2021 cho 82 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên nhân viên các trường học trên địa bàn huyện.

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 khóa I năm 2021

Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 04/11 đến ngày 07/11/2021, các học viên được truyền đạt các chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quốc phòng - an ninh; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; một số nội dung cơ bản của các luật và pháp luật. Sau khi học tập các chuyên đề, học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2021.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững mạnh./.

 

                                                                                                                          Thế Mạnh