Với mục đích nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan. Ngày 12/6/2023, UBND huyện Đình Lập đã tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ điện tử trên hệ thống VNPT-Ioffice cho các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và các đồng chí phụ trách công tác văn thư cấp huyện, xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn, bồi dưỡng về các nội dung: Triển khai các văn bản Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Văn bản số 370/VTLTNN-NV ngày 10/3/2022 của Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước về lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan trên hệ thống quản lý tài liệu điện tử; Giới thiệu các chức năng thực hiện lưu hồ sơ lưu trữ trên Hệ thống VNPT-iOffice; Hướng dẫn công chức, viên chức các cơ quan, tổ chức lập Danh mục hồ sơ công việc; Cách lập hồ sơ điện tử và giao nộp hồ sơ tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống VNPT-iOffice và thảo luận, trao đổi, giải đáp các thắc mắc trong quá trình tập huấn. Lớp tập huấn nhằm trang bị cho các đại biểu các kiến thức, kỹ năng, quy trình, thao tác thực hiện việc xây dựng Danh mục hồ sơ điện tử, lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành ioffice, để từ đó có thể triển khai thực hiện hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.

 

 

T/h: Quách Hương

Trung tâm VH,TT&TT Đình Lập