Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huyện ủy Đình Lập quán triệt, triển khai một số Nghị quyết của Đảng

Ngày 18/10/2021, Huyện ủy Đình lập tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai một số nghị quyết của Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Lộc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư các chi, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai các Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 25/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về phát triển thương mại, dịch vụ tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 21-CTrHĐ/HU, ngày 21/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đình Lập lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 50-KH/HU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đình Lập Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Kết luận số 08-KL/TW, ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HĐ/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Kế hoạch số 52-KH/HU, ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 53-KH/HU, ngày 04/10/2021 Của Ban Thường vụ Huyện ủy Thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sựa lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch 51-KH/HU, ngày 04/10/2021 Của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Nghị quyết số 27-NQ/HU, ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 28-NQ/HU, ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2020-2030; Nghị quyết số 23-NQ/HU, ngày 08/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Đình Lập, giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đình Lập.