Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội nông dân cơ sở năm 2023

Ngày 21/8, Trung tâm chính trị phối hợp với Hội Nông dân huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội nông dân cơ sở năm 2023. Tham gia lớp bồi dưỡng có 60 học viên là cán bộ, hội viên nông dân đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh lễ khai giảng

Trong thời gian học từ ngày 21/8-25/8/2023, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 06 chuyên đề gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”; Quan điểm, chính sách của Đảng  và nhà nước về xây dựng Nông thôn mới; Một số khái niệm về nông thôn mới, những mục tiêu có bản về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, phương châm chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, công tác tuyên truyền, vận động nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân trong xây dựng Nông thôn mới; Chuyên đề tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở và chuyên đề Một số nghiệp vụ công tác của hội cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên nắm vững kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam, nhất là ở cấp cơ sở… Qua đó, vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết và xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong giai đoạn hiện nay.

 

Thế Mạnh

Trung tâm VH,TT&TT huyện