Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2021

Ngày 29/11/2021, Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị  năm 2021 cho 32 đồng chí là công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự lễ khai giảng có đồng chí Đặng Văn Lộc, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, các đ/c lãnh đạo các Ban đảng Huyện ủy.

Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2021

Theo kế hoạch, khóa học diễn ra trong thời gian 1 tháng, tại đây các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu một số nội dung chuyên đề cơ bản theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương như: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; công nghiệp hóa, nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội; phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc….Ngoài ra, các học viên còn được trang bị kiến thức về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; thảo luận, nghiên cứu cập nhật những thông tin, tin tức thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh, huyện thời gian gần đây và tham gia nghiên cứu thực tế để đủ điều kiện thi đánh giá kết quả khóa học. Qua đó góp phần chuẩn hóa, nâng cao trình độ lý luận chính trị và đạo đức cách mạng, năng lực công tác của người cán bộ để vận dụng thực hiện và hoàn thành có hiệu quả mọi công việc được giao.

 

Nông Tùng