Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 25 March 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
337/UBND-VHTT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Phuluc2- UBND huyen,TP.xls 41.5 KB