Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử huyện Đình Lập

           Ngày 11/8/2017, UBND huyện  đã ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử (TTĐT) huyện Đình Lập, kèm theo Quyết định số 3533/QĐ-UBND.

          Quy chế này quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của Trang TTĐT huyện Đình Lập bao gồm việc tiếp nhận và cung cấp, trao đổi thông tin, dịch vụ hành chính lên Trang TTĐT huyện Đình Lập; áp dụng đối với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện; các cơ quan báo chí, các tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân tự nguyện tham gia khai thác và sử dụng dịch vụ của Trang TTĐT huyện Đình Lập…

          Trang TTĐT huyện Đình Lập là nơi tập hợp, truyền tải thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền. Là công cụ giao tiếp hai chiều giữa các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Đình Lập với các tổ chức, cá nhân; thực hiện cung cấp các dịch vụ hành chính công, thúc đẩy cải cách hành chính, từng bước hình thành “Chính quyền điện tử” của huyện.  Trang có địa chỉ trên mạng Internet là http://www.langson.gov.vn/dinhlap/

          Trang TTĐT huyện Đình Lập giới thiệu về quê hương, con người; truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh và huyện Đình Lập đến nhân dân. Hướng dẫn các thủ tục hành chính. Cung cấp các dịch vụ công. Cập nhật, đăng tải tin tức thời sự trong huyện, tỉnh, trong nước và quốc tế trên cơ sở khai thác thông tin tổng hợp. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật huyện Đình Lập. Các Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND huyện cần lấy ý kiến đóng góp của nhân dân theo quy định. Thông tin tin tức - sự kiện, thông tin quy hoạch, định hướng phát triển, hoạt động đầu tư, thông tin quảng bá của huyện…

          Theo Quy chế, tổ chức, cá nhân khi tham gia Trang TTĐT huyện Đình Lập, nghiêm cấm những hành vi lợi dụng Trang TTĐT huyện Đình Lập nhằm mục đích chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền chiến tranh, khủng bố, gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định; Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân...

          Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thu thập, biên tập, xử lý, kiểm duyệt thông tin; cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý và hoạt động chuyên ngành của cơ quan, đơn vị mình gửi về Ban Biên tập Trang TTĐT huyện để kiểm duyệt và đưa thông tin lên. Ban Biên tập Trang TTĐT có nhiệm vụ xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh phí theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện; Điều hành hoạt động Trang TTĐT huyện, chịu trách nhiệm về các vấn đề nội dung thông tin, kỹ thuật, tài chính nhằm đảm bảo Trang TTĐT huyện hoạt động thường xuyên, liên tục và an toàn, cũng như khả năng phát triển mở rộng Trang TTĐT;…/.

                                                      Lưu Thị Khánh Ly

                                                        Sở Thông tin và Truyền thông