Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (4576/QĐ-UBND ngày 28/11/2017)

Submitted by Biên tập viên 2 on 28 November 2017

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐÌNH LẬP

                                                                                                                                                                                                                            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4576/QĐ-UBND

Đình Lập, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục

hành chính trong lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết

của Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học; 

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

 Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và giao trách nhiệm ban hành quyết định thực hiện tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi, chức năng quản lý của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Công văn số 569/SGDĐT-VP ngày 27/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn về việc Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa đối với các TTHC lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, gồm:

1. Thủ tục Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học;

2. Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học;

3. Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học;

4. Thủ tục Giải thể trường tiểu học;

5. Thủ tục Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

6. Thủ tục Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc UBND huyện; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Nội vụ;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Trang Thông tin điện tử huyện;

- Lưu: VT.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 Vi Văn Đông

Cấp
Huyện
Cơ quan thực hiện
UBND huyện Đình Lập - Bộ phận 1 cửa