Nhảy đến nội dung

Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính Thôi làm hòa giải viên, thủ tục Thanh toán thù lao cho hòa giải viên thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (2632/QĐ-UBND ngày 10/7/2017)

Submitted by Biên tập viên 2 on 10 July 2017

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính Thôi làm hòa giải viên, thủ tục Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở  ngày 20/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở;
Căn cứ Quyết định số 3404/QĐ-BTP ngày 18/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và giao trách nhiệm ban hành quyết định thực hiện tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Thực hiện Công văn số 2114/STP-PBGDPL ngày 30/6/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa đối với các TTHC trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở tại UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 06/TTr-PTP ngày  07/7/2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính Thôi làm hòa giải viên, thủ tục Thanh toán thù lao cho hòa giải viên thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được đăng tải tên Trang thông tin điện tử của UBND huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Cấp
Cơ quan thực hiện
UBND huyện Đình Lập - Bộ phận 1 cửa