Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân huyện Đình Lập (4548/QĐ-UBND ngày 28/11/2017)

Submitted by Biên tập viên 2 on 28 November 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐÌNH LẬP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4548/QĐ-UBND 

Đình Lập, ngày  28 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với

thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền

giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và giao trách nhiệm ban hành quyết định thực hiện tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 25/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, nhà ở, hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Hướng dẫn số 1168/HD-SXD ngày 13/11/2017 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Tờ trình số 46/TTr-KTHT ngày 27/11/2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Đình Lập.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;   

- Các Sở: Xây dựng, Nội vụ;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;

- Trang TTĐT huyện;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Tùng

Cấp
Cơ quan thực hiện
UBND huyện Đình Lập - Bộ phận 1 cửa