Nhảy đến nội dung

Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập (3938/QĐ-UBND ngày 04/10/2017)

Submitted by Biên tập viên 2 on 4 October 2017

QUYẾT ĐỊNH

Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính

lĩnh vực Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền

giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;

Căn cứ Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và giao trách nhiệm ban hành quyết định thực hiện tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Lao động tiền lương - Bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Thực hiện Công văn số 815/SLĐTBXH-LĐTL ngày 12/7/2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 210/TTr-LĐTB&XH ngày 27/9/2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Cấp
Cơ quan thực hiện
UBND huyện Đình Lập - Bộ phận 1 cửa