Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH LẠNG SƠN

Submitted by Tổng biên tập on 3 October 2019

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số  607/QĐ-UBND ngày  24/4/2016 của Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

 

 
 

 

 

 

 

Stt

Tên Thủ tục hành chính

Trang

1

Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

02

 

Cấp
Huyện
Cơ quan thực hiện
UBND huyện Đình Lập - Bộ phận 1 cửa