Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH LẠNG SƠN, LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG, TÀI NGUYÊN NƯỚC

Submitted by Tổng biên tập on 3 October 2019

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG, TÀI NGUYÊN NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số 1854 /QĐ-UBND ngày 12  tháng  10  năm 2016

của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

 

 
 

 

 

 

 

Stt

Tên Thủ tục hành chính

Trang

I

LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

1

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

02

2

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

14

II

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

 

1

Đăng ký khai thác nước dưới đất

24

2

Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

29

Cấp
Huyện
Cơ quan thực hiện
UBND huyện Đình Lập - Bộ phận 1 cửa