Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THAY THẾ, BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH LẠNG SƠN LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC

Submitted by Tổng biên tập on 3 October 2019

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THAY THẾ, BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số  736/QĐ-UBND, ngày 19/4/2019  của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

 

Stt

Tên Thủ tục hành chính

Trang

01

Hỗ trợ dự án liên kết

02

02

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

04

03

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

06

04

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

07

05

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

09

06

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

11

Cấp
Huyện
Cơ quan thực hiện
UBND huyện Đình Lập - Bộ phận 1 cửa