Nhảy đến nội dung

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH LẠNG SƠN, LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Submitted by Tổng biên tập on 3 October 2019

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH LẠNG SƠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1645 /QĐ-UBND ngày  27  tháng 8  năm 2018

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

 

 
 

 

 

 

 

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Trang

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

2

2

Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

8

3

Thủ tục tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

12

4

Thủ tục tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”

14

5

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

16

6

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

18

7

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

20

8

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình

22

Cấp
Huyện
Cơ quan thực hiện
UBND huyện Đình Lập - Bộ phận 1 cửa