Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH LẠNG SƠN, LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Submitted by Tổng biên tập on 3 October 2019

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VIÊN CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH LẠNG SƠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số  180/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2019  của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

Stt

Tên Thủ tục hành chính

Trang

01

 

Thủ tục thi tuyển viên chức

 

2

02

Thủ tục xét tuyển viên chức

7

03

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

11

Cấp
Huyện
Cơ quan thực hiện
UBND huyện Đình Lập - Bộ phận 1 cửa